Politica de Confidențialitate

Controlor:

ALKALOID BUCHAREST S.R.L.

București, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7


Email: info@alkaloid.ro 

INFORMATII GENERALE


Această Politică de confidențialitate este redactată în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) și alte legi aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. 


ALKALOID BUCHAREST S.R.L. (denumită în continuare “ALKALOID”) este Operator de date cu caracter personal, ceea ce înseamnă că acesta stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ALKALOID, în calitate de Operator de date cu caracter personal, se asigură că datele dumneavoastră personale vor fi deținute și protejate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu politicile sale interne de protecția a datelor. 

În cazul în care aveți întrebări legate de această Politică de confidențialitate, ne puteți contacta folosind următoarele detalii:

Denumirea Operatorului de date: ALKALOID BUCHAREST S.R.L.

Adresă: București, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7

Email: info@alkaloid.ro 

Regulamentul General privind Protecția Datelor definește datele cu caracter personal ca fiind “orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifiice identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective” și “Operator” ca fiind persoana juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

ALKALOID se obligă să implementeze și să mențină cele mai înalte standarde de securitate și transparență în toate activitățile sale care implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, ne obligăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea oricăror date cu caracter personal pe care vi le solicităm.

Atunci când interacțiunea dumneavoastră cu ALKALOID implică prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea pot face obiectul prezentei Politici de confidențialitate și, respectiv, al Politicii privind cookie-urile, atunci când navigați pe website-ul nostru. Scopul acestor Politici este de a vă informa cu privire la metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic și scopurile prelucrării, precum și de a vă informa cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor.  

DREPTURILE DVS. DE PROTECȚIA DATELOR


În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: 


Dreptul de acces – În temeiul acestui drept aveți dreptul să obțineți:

• o confirmare dacă prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc;

• o copie a acestor date, în cazul în care prelucrăm date care vă privesc;

orice alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi ce date prelucrăm, scopul pentru care le prelucrăm, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le stocăm, cum și unde puteți depune o plângere, sursa datelor dumneavoastră. 


Dreptul de rectificare – Aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. În acest sens, poate fi necesar să verificăm acuratețea datelor deținute/sesizate ca fiind incorecte înainte de a le rectifica. 


Dreptul la restricționarea prelucrării – Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care: 

• exactitatea lor este contestată (a se vedea dreptul la rectificare de mai sus), pentru perioada de timp care ne este necesară să verificăm exactitatea datelor; sau 

• prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră nu doriți ca datele să fie șterse; sau

• datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în instanță; sau

• v-ați exercitat dreptul de a vă opune și analizarea situației în care interesele noastre legitime prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră este în curs de desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatatea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public major al Uniunii sau al unui stat membru.


Dreptul de a fi uitat – Ne puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor a fost întemeiată pe consimțământ) și nu există un alt temei lega; pentru prelucrare; sau
  • v-ați exercitat dreptul de opoziție în temeiul art. 21 alin. (1) sau (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor; sau
  • datele au fost prelucrate ilegal; sau
  • avem o obligație legală în sensul acesta.

Nu vom putea să dăm curs solicitării de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracteer personal dacă prelucrarea acestora este necesară pentru a respecta o obligație legală, contractuală sau pentru a constata, exercita sau stabili un drept în instanță.


Dreptul la portabilitatea datelor – Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau ne puteți solicita ca acestea să fie transmise direct către un alt Operator de date, cu îndeplinirea următoarelor condițiii: 

  • prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract la care sunteți parte; și
  • prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate.Dreptul de opoziție – Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului nostru legitim. 

De asemenea, vă puteți opune în orice moment, fără a oferi un motiv, prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri). 


Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri – Aveți dreptul de a ne solicita să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu este aplicabil situațiilor în care:

  • decizia automatizată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și ALKALOID;
  • decizia automatizată este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern aplicabil ALKALOID și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale Persoanei Vizate; sau 
  • are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.


Puteți adresa întrebări sau vă puteți exercita oricare dintre drepturile indicate mai sus printr-un email sau o scrisoare, utilizând următoarele date de contact: 

– email: info@alkaloid.ro sau

– poștă/ curier: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, București. Dreptul de a depune o plângere – Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Pentru România, datele de contact ale Autorității de Supraveghere pentru Protecția Datelor sunt următoarele:


Autooritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Bld. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, România

Număr de telefon: +40.318.059.211 or +40.318.059.212;

Email: anspdcp@dataprotection.ro 


Toate solicitările dumneavoastră vor fi soluționate cu promptitudine, în mod gratuit și în conformitate cu dispozițiile legale relavante. Cu toate acestea, în cazul în care solicitările unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ALKALOID poate fie (i) să perceapă o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau comunicării sau pentru luarea măsurii solicitate; fie (ii) să refuze să dea curs solicitării. 


În cazul în care trebuie să confirmăm identitatea persoanei care formulează o cerere, în cazul în care avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea sa, putem solicita informații suplimentare. 


ALKALOID va furniza Persoanei Vizate informații cu privire la acțiunile întreprinse în urma unei cereri fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și de numărul de solicitări. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la data formulării cererii, împreună cu motivele întârzierii. În cazul în care Persoana Vizată formulează cererea prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate prin mijloace electronice atunci când este posibil, cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită altfel.

MODIFICĂRI LA CONDIȚIILE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE


Prezenta Politiică de confidențialitate intră în vigoare la data publicării sale pe website.

ALKALOID poate modifica această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea noii versiuni, modificate, pe website. Astfel de modificări vor intra în vigoare imediat ce sunt publicate. 


Ultima versiune actualizată: 08.05.2023